تعرفه قیمت

-کلیه ترافیک ها بر اساس حجم داخلی نوشته شده است.-
-میزان ترافیک قابل استفاده بین الملل نصف ترافیک داخلی سرویس ها می باشد.
-
منظور از استفاده منصفانه، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک ماه (ارسال و دریافت) است
-
سرعت سرویس ها پس از رسیدن به آستانه منصفانه، به سرعت مندرج در مصوبه ۲۶۶سازمان تنظیم مقررات تغییر می کند، اما مشتریان می توانند با خرید بسته های ترافیک اضافه که در جدول مربوطه قابل مشاهده است به سرعت اصلی سرویس خود بازگردند
-
مالیات ارزش افزوده به تمامی مبالغ فوق افزوده می شود
-
سرعت بسته های فوق مطابق سرعت گفته شده در جدول بالا می باشد، حال آن که آراکس، سرعت هریک از سرویس ها را برای ۹۵درصد اوقات تنظیم می کند.
- کلیه تعرفه ها طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات محاسبه وتایید شده و تا زمانی که تغییر قیمتی توسط سازمان صورت گیردقیمت های یاد شده اعتبار خواهد داشت
-
هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱جلسه ۲۳۷کمیسیون تنظیم مقررات ) ۱۲۰۰۰تومان است که به قیمت های فوق افزوده می شود
-
خدمات ارائه شده به مشترکین، مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه ۱۷۷کمیسیون تنظیم مقررات مشمول توافق نامه سطح خمات یاSLA خدمات ارتباطات داده می شود
-
در سرویس های فوق، انتقال آستانه مصرف از یک ماه به ماه بعد امکان پذیر نبوده، مگر ترافیک های افزوده شده از محل خرید که به مدت ۱سال قابلیت انتقال به دوره های بعد را دارد
-
با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعت (سرعت دانلود)بر اساس کیلو بیت بر ثانیه نمایش داده می شود برای تبدیل سرعت سرویس های بالا به کیلو بایت بر ثانیه سرویس را به ۸تقسیم می کنیم
-
گفتنی است، قیمت ترافیک داخلی(وب ‌سایت‌های منتخب ایران) به‌صورت نیم‌بها (نصف تعرفه ترافیک اینترنت “بین‌الملل”) وترافیک پیام‌رسان‌های داخلی مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یک سوم بها محاسبه می‌شود.

 

نام سرویس

قیمت

به ریال

سرویس 16مگابیت 12ماهه 120گیگابایت ترافیک داخلی معادل 60گیگابایت بین الملل

3,144,000

سرویس 16مگابیت 12ماهه 2000گیگابایت ترافیک داخلی معادل 1000گیگابایت بین الملل

13,560,000

سرویس 16مگابیت 12ماهه 360گیگابایت ترافیک داخلی معادل 180گیگابایت بین الملل

5,280,000

سرویس 16مگابیت 12ماهه 60گیگابایت ترافیک داخلی معادل 30گیگابایت بین الملل

2,340,000

سرویس 16مگابیت 1ماهه 10گیگابایت ترافیک داخلی معادل 5گیگابایت بین الملل

310000

سرویس 16مگابیت 1ماهه 30گیگابایت ترافیک داخلی معادل 15گیگابایت بین الملل

530000

سرویس 16مگابیت 1ماهه 90گیگابایت ترافیک داخلی معادل 45گیگابایت بین الملل

1030000

سرویس 16مگابیت 3ماهه 30گیگابایت ترافیک داخلی معادل 15گیگابایت بین الملل

885,000

سرویس 16مگابیت 3ماهه 45گیگابایت ترافیک داخلی معادل 22.5گیگابایت بین الملل

1,080,000

سرویس 16مگابیت 3ماهه 90گیگابایت ترافیک داخلی معادل 45گیگابایت بین الملل

1,440,000

سرویس 16مگابیت 6ماهه 150گیگابایت ترافیک داخلی معادل 75گیگابایت بین الملل

2,520,000

سرویس 16مگابیت 6ماهه 30گیگابایت ترافیک داخلی معادل 15گیگابایت بین الملل

1,110,000

سرویس 16مگابیت 6ماهه 60گیگابایت ترافیک داخلی معادل 30گیگابایت بین الملل

1,800,000

سرویس 8مگابیت 12ماهه 120گیگابایت ترافیک داخلی معادل 60گیگابایت بین الملل

2,880,000

سرویس 8مگابیت 12ماهه 360گیگابایت ترافیک داخلی معادل 180گیگابایت بین الملل

4,920,000

سرویس 8مگابیت 12ماهه 60گیگابایت ترافیک داخلی معادل 30گیگابایت بین الملل

1,980,000

سرویس 8مگابیت 1ماهه 10گیگابایت ترافیک داخلی معادل 5گیگابایت بین الملل

290000

سرویس 8مگابیت 1ماهه 30گیگابایت ترافیک داخلی معادل 15گیگابایت بین الملل

530000

سرویس 8مگابیت 1ماهه 90گیگابایت ترافیک داخلی معادل 45گیگابایت بین الملل

1000000

سرویس 8مگابیت 3ماهه 30گیگابایت ترافیک داخلی معادل 15گیگابایت بین الملل

795,000

سرویس 8مگابیت 3ماهه 45گیگابایت ترافیک داخلی معادل 22.5گیگابایت بین الملل

990,000

سرویس 8مگابیت 3ماهه 90گیگابایت ترافیک داخلی معادل 45گیگابایت بین الملل

1,440,000

سرویس 8مگابیت 6ماهه 150گیگابایت ترافیک داخلی معادل 75گیگابایت بین الملل

2520000

سرویس 8مگابیت 6ماهه 30گیگابایت ترافیک داخلی معادل 15گیگابایت بین الملل

990000

سرویس 8مگابیت 6ماهه 60گیگابایت ترافیک داخلی معادل 30گیگابایت بین الملل

1740000

سرویس 2مگابیت 12ماهه 120گیگابایت ترافیک داخلی معادل 60گیگابایت بین الملل

2,040,000

سرویس 2مگابیت 12ماهه 360گیگابایت ترافیک داخلی معادل 180گیگابایت بین الملل

3780000

سرویس 2مگابیت 12ماهه 60گیگابایت ترافیک داخلی معادل 30گیگابایت بین الملل

1,476,000

سرویس 2مگابیت 1ماهه 10گیگابایت ترافیک داخلی معادل 5گیگابایت بین الملل

220000

سرویس 2مگابیت 1ماهه 30گیگابایت ترافیک داخلی معادل 15گیگابایت بین الملل

430000

سرویس 2مگابیت 1ماهه 90گیگابایت ترافیک داخلی معادل 45گیگابایت بین الملل

930000

سرویس 2مگابیت 3ماهه 30گیگابایت ترافیک داخلی معادل 15گیگابایت بین الملل

600,000

سرویس 2مگابیت 3ماهه 45گیگابایت ترافیک داخلی معادل 22.5گیگابایت بین الملل

780000

سرویس 2مگابیت 3ماهه 90گیگابایت ترافیک داخلی معادل 45گیگابایت بین الملل

1,140,000

سرویس 2مگابیت 6ماهه 150گیگابایت ترافیک داخلی معادل 75گیگابایت بین الملل

1,800,000

سرویس 2مگابیت 6ماهه 30گیگابایت ترافیک داخلی معادل 15گیگابایت بین الملل

810,000

سرویس 2مگابیت 6ماهه 60گیگابایت ترافیک داخلی معادل 30گیگابایت بین الملل

1200000

سرویس تجاری 2مگابیت 12ماهه 190گیگابایت ترافیک داخلی معادل 95گیگابایت بین الملل

2,880,000

سرویس تجاری 2مگابیت 1ماهه 15گیگابایت ترافیک داخلی معادل 7.5گیگابایت بین الملل

271,000

سرویس تجاری 2مگابیت 3ماهه 50گیگابایت ترافیک داخلی معادل 25گیگابایت بین الملل

825,000

سرویس تجاری 2مگابیت 6ماهه 115گیگابایت ترافیک داخلی معادل 57.5گیگابایت بین الملل

1669000

سرویس برنزی 2 مگابیت 1 ماهه حداقل تبادل 60گیگ داخلی معادل 30 گیگ بین الملل کامفیروز S9805

449000

سرویس طلایی 3 مگابیت 1 ماهه حداقل تبادل 120گیگ داخلی معادل 60 گیگ بین الملل S9805

767000

سرویس طلایی 1مگابیت 1 ماهه با تبادل 140گیگ داخلی معادل 70گیگ بین الملل

1300000

سرویس پلاتین 1 تا 2 مگابیت 1 ماهه حداقل تبادل 80گیگ داخلی معادل 40 گیگ بین الملل S9805

560000

سرویس برنز 1مگابیت 1ماهه با تبادل 60گیگ داخلی معادل 30گیگ بین الملل-FRN

500000

شماره ثبت سامانه 519472/519473/519352/519345/519352/521030/521039

سرویس

قیمت       

سرویس 8مگابیت 6 ماهه 2400گیگ داخلی معادل 1200گیگ بین الملل

10800000

سرویس 30 مگ یک ماهه102 گیگ داخلی معادل 51گیک بین الملل

510000

سرویس 30 مگ یک ماهه204 گیگ داخلی معادل 102گیک بین الملل

 900000

                                                                                           شماره ثبت  520659 /52044                                                    

10گیگابایت ترافیک مازاد داخلی معادل با 5گیگابایت بین الملل

134000

140گیگابایت ترافیک مازاد داخلی معادل با 70گیگابایت بین الملل

1054000

2000گیگابایت ترافیک مازاد داخلی معادل با 1000گیگابایت بین الملل

12100000

200گیگابایت ترافیک مازاد داخلی معادل با 100گیگابایت بین الملل

1420000

300گیگابایت ترافیک مازاد داخلی معادل با 150گیگابایت بین الملل

2090000

30گیگابایت ترافیک مازاد داخلی معادل با 15گیگابایت بین الملل

334000

400گیگابایت ترافیک مازاد داخلی معادل با 200گیگابایت بین الملل

2770000

40گیگابایت ترافیک مازاد داخلی معادل با 20گیگابایت بین الملل

424000

4گیگابایت ترافیک مازاد داخلی معادل با 2گیگابایت بین الملل

60000

60گیگابایت ترافیک مازاد داخلی معادل با 30گیگابایت بین الملل

525000

8گیگابایت ترافیک مازاد داخلی معادل با 4گیگابایت بین الملل

105000

شماره ثبت 519916

 

سرویس ها

قیمت

به ریال

سرویس 2 مگابیت- 45 گیگ بین الملل- 1 ماه-پژواک 650,000
سرویس 4 مگابیت- 35 گیگ بین الملل- 1 ماه-پژواک 550,000
سرویس 4 مگابیت- 40 گیگ بین الملل- 3 ماه-پژواک 829,500
سرویس 512 کیلوبیت-   100گیگ بین الملل- 1ماه -پژواک 1,500,000
سرویس 512 کیلوبیت-   300گیگ بین الملل- 3ماه -پژواک 4,350,000
سرویس 512 کیلوبیت- 70 گیگ بین الملل- 12 ماه -پژواک 1,278,000
سرویس 512کیلوبیت-   1200گیگ بین الملل- 12ماه-پژواک 16,602,000
سرویس 512کیلوبیت-   600گیگ بین الملل- 6ماه-پژواک 8,400,000
سرویس 512کیلوبیت- 15 گیگ بین الملل- 6 ماه -پژواک 438,000
سرویس 512کیلوبیت- 40 گیگ بین الملل- 6 ماه -پژواک 726,000
سرویس 8 مگابیت- 100 گیگ بین الملل- 2 ماه-پژواک 1300000
سرویس 8 مگابیت- 100 گیگ بین الملل- 6 ماه-پژواک 1,748,400
سرویس 8 مگابیت- 110 گیگ بین الملل- 12 ماه-پژواک 2,594,400
سرویس 8 مگابیت- 120 گیگ بین الملل- 1 ماه-پژواک 1,600,000
سرویس 8 مگابیت- 135 گیگ بین الملل- 4 ماه-پژواک 1,811,400
سرویس 8 مگابیت- 137 گیگ بین الملل- 8 ماه-پژواک 2,333,440
سرویس 8 مگابیت- 150 گیگ بین الملل- 2 ماه-پژواک 1,790,000
سرویس 8 مگابیت- 155 گیگ بین الملل- 6 ماه-پژواک 2,280,000
سرویس 8 مگابیت- 200 گیگ بین الملل- 8 ماه-پژواک 2,960,000
سرویس 8 مگابیت- 230 گیگ بین الملل- 12 ماه-پژواک 3,720,000
سرویس128کیلوبیت- 60گیگ بین الملل-3ماه -پژواک 795,000
سرویس 8 مگابیت- 235 گیگ بین الملل- 1 ماه-پژواک 2,334,000
سرویس 8 مگابیت- 300 گیگ بین الملل- 4 ماه-پژواک 3,298,000
سرویس 8 مگابیت- 320 گیگ بین الملل- 6 ماه-پژواک 3,728,400
سرویس 8 مگابیت- 330 گیگ بین الملل- 8 ماه-پژواک 4,070,400
سرویس 8 مگابیت- 35 گیگ بین الملل- 1 ماه-پژواک 750,000
سرویس 8 مگابیت- 420 گیگ بین الملل- 4 ماه-پژواک 4,378,000
سرویس 8 مگابیت- 60 گیگ بین الملل- 2 ماه-پژواک 1,020,000
سرویس 8 مگابیت- 75 گیگ بین الملل- 1 ماه-پژواک 1,070,000
سرویس 8 مگابیت- 750 گیگ بین الملل- 12 ماه-پژواک 8,364,000
سرویس128کیلوبیت- 150گیگ بین الملل-12ماه -پژواک 2,868,000
سرویس128کیلوبیت- 20گیگ بین الملل-1ماه -پژواک 278,000
سرویس128کیلوبیت- 90گیگ بین الملل-6ماه -پژواک 1,500,000
سرویس256-حداقل  600گیگ بین الملل-12ماه-پژواک 9,200,400
سرویس256-حداقل  50گیگ بین الملل-1ماه-پژواک 949,000
سرویس256-حداقل  150گیگ بین الملل-3ماه-پژواک 2,550,000
سرویس256-حداقل  300گیگ بین الملل-6ماه-پژواک 4,800,000
سرویس 1 مگابیت 1 ماهه- 400گیگ داخلی معادل 200 گیگ بین الملل - پژواک 2,250,000
سرویس 1 مگابیت-یکماهه50گیگ ترافیک داخلی معادل 25 گیگ ترافیک بین الملل پژواک 430,000
سرویس 1 مگابیت-یکماهه20گیگ ترافیک داخلی معادل 10 گیگ ترافیک بین الملل پژواک 280,000
سرویس 2 مگابیت-یکماهه20گیگ ترافیک داخلی معادل 10 گیگ ترافیک بین الملل پژواک 330,000
سرویس 2 مگابیت-یکماهه50گیگ ترافیک داخلی معادل 25 گیگ ترافیک بین الملل پژواک 470,000
سرویس 2 مگابیتیکماهه-90گیگ ترافیک داخلی 45 گیگ ترافیک بین الملل پژواک 650,000
سرویس 4 مگابیت-یکماهه70گیگ ترافیک داخلی 35 گیگ ترافیک بین الملل پژواک 550,000

 

 

                                                                       520073/519355/519351/519349شماره ثبت                                                                 

 

سرویس

قیمت       

سرویس 16مگابیت 1ماهه 40گیگابایت بین الملل معادل 80گیگ داخلی

600000

سرویس 16مگابیت 3ماهه 70گیگابایت بین الملل معادل 140گیگ داخلی

1800000

سرویس 16مگابیت 6ماهه 100گیگابایت بین الملل معادل 200گیگ داخلی

2800000

سرویس 16مگابیت 12ماهه 150گیگابایت بین الملل معادل 300گیگ داخلی

4392000

سرویس 8مگابیت 12ماهه 80گیگابایت بین الملل معادل 160گیگ داخلی

2700000

سرویس 8مگابیت 6ماهه 60گیگابایت بین الملل معادل 120گیگ داخلی

2300000

سرویس 8مگابیت 3ماهه 50گیگابایت بین الملل معادل 100گیگ داخلی

1500000

سرویس 8مگابیت 1ماهه 30گیگابایت بین الملل معادل 60گیگ داخلی

490000

سرویس 8مگابیت تجاری 3ماه حداقل تبادل 810گیگ بین الملل معادل 1620گیگ داخلی

12000000

سرویس 8مگابیت تجاری 1ماه حداقل تبادل 300گیگ بین الملل معادل 600گیگ داخلی

4800000

سرویس 6مگابیت تجاری 3ماه حداقل تبادل 600گیگ بین الملل معادل 1200گیگ داخلی

9600000

سرویس 6مگابیت تجاری 1ماه حداقل تبادل 200گیگ بین الملل معادل 400گیگ داخلی

3300000

سرویس 4مگابیت 12ماهه 72گیگابایت بین الملل معادل 144گیگ داخلی

2400000

سرویس 4مگابیت 6ماهه 50گیگابایت بین الملل معادل 100گیگ داخلی

1680000

سرویس 4مگابیت 3ماهه 45گیگابایت بین الملل معادل 90گیگ داخلی

1299000

سرویس 4مگابیت 1ماهه 20گیگابایت بین الملل معادل 40گیگ داخلی

353000

سرویس 4مگابیت تجاری 6ماه حداقل تبادل 900گیگ بین الملل معادل 1800گیگ داخلی

13980000

سرویس 4مگابیت تجاری 3ماه حداقل تبادل 450گیگ بین الملل معادل 900گیگ داخلی

6972000

سرویس 4مگابیت تجاری 1ماه حداقل تبادل 150گیگ بین الملل معادل 300گیگ داخلی

2500000

سرویس 2مگابیت 12ماهه 60گیگابایت بین الملل معادل 120گیگ داخلی

2100000

سرویس 2مگابیت 6ماهه 40گیگابایت بین الملل معادل 80گیگ داخلی

1350000

سرویس 2مگابیت 3ماهه 35گیگابایت بین الملل معادل 70گیگ داخلی

900000

سرویس 2مگابیت 1ماهه 15گیگابایت بین الملل معادل 30گیگ داخلی

263000

سرویس 2مگابیت تجاری 12ماه حداقل تبادل 1000گیگ بین الملل معادل 2000گیگ داخلی

15996000

سرویس 2مگابیت تجاری 6ماه حداقل تبادل 900گیگ بین الملل معادل 1800گیگ داخلی

8526000

سرویس 2مگابیت تجاری 3ماه حداقل تبادل 450گیگ بین الملل معادل 900گیگ داخلی

4200000

سرویس 2مگابیت تجاری 1ماه حداقل تبادل 150گیگ بین الملل معادل 300گیگ داخلی

1600000

سرویس 1مگابیت 12ماهه 60گیگابایت بین الملل معادل 120گیگ داخلی

1920000

سرویس 1مگابیت 6ماهه 40گیگابایت بین الملل معادل 80گیگ داخلی

1200000

سرویس 1مگابیت 3ماهه 24گیگابایت بین الملل معادل 48گیگ داخلی

750000

سرویس 1مگابیت 1ماهه 10گیگابایت بین الملل معادل 20گیگ داخلی

220000

سرویس 1مگابیت تجاری 12ماه حداقل تبادل 500گیگ بین الملل معادل 1000گیگ داخلی

8712000

سرویس 1مگابیت تجاری 6ماه حداقل تبادل 270گیگ بین الملل معادل  540گیگ داخلی

4731600

سرویس 1مگابیت تجاری 3ماه حداقل تبادل 135گیگ بین الملل معادل 270گیگ داخلی

2449000

سرویس 1مگابیت تجاری 1ماه حداقل تبادل 90گیگ بین الملل معادل  180گیگ داخلی

956400

سرویس 512کیلوبیت تجاری 12ماه حداقل تبادل 600گیگ بین الملل معادل 1200گیگ داخلی

7992000

سرویس 512کیلوبیت تجاری 6ماه حداقل تبادل 300گیگ بین الملل معادل 600گیگ داخلی

3993000

سرویس 512کیلوبیت تجاری 3ماه حداقل تبادل 150گیگ بین الملل معادل 300گیگ داخلی

2000000

سرویس 512کیلوبیت تجاری 1ماه حداقل تبادل 50گیگ بین الملل معادل 100گیگ داخلی

800000

سرویس 512کیلوبیت 12ماهه 40گیگابایت بین الملل معادل 80گیگ داخلی

1500000

سرویس 512کیلوبیت 6ماهه 30گیگابایت بین الملل معادل 60گیگ داخلی

799800

سرویس 512کیلوبیت 3ماهه 15گیگابایت بین الملل معادل 30گیگ داخلی

498000

سرویس 512کیلوبیت 1ماهه 5گیگابایت بین الملل معادل 10گیگ داخلی

114000

شماره ثبت 519480/519474

400گیگابایت ترافیک مازاد داخلی معادل با 200گیگابایت بین الملل

2400000

300گیگابایت ترافیک مازاد داخلی معادل با 150گیگابایت بین الملل

1900000

200گیگابایت ترافیک مازاد داخلی معادل با 100گیگابایت بین الملل

1300000

140گیگابایت ترافیک مازاد داخلی معادل با 70گیگابایت بین الملل

950000

60گیگابایت ترافیک مازاد داخلی معادل با 30گیگابایت بین الملل

480000

50گیگابایت ترافیک مازاد داخلی معادل با 25گیگابایت بین الملل

400000

40گیگابایت ترافیک مازاد داخلی معادل با 20گیگابایت بین الملل

334000

30گیگابایت ترافیک مازاد داخلی معادل با 15گیگابایت بین الملل

270000

20گیگابایت ترافیک مازاد داخلی معادل با 10گیگابایت بین الملل

200000

10گیگابایت ترافیک مازاد داخلی معادل با 5گیگابایت بین الملل

105000

8گیگابایت ترافیک مازاد داخلی معادل با 4گیگابایت بین الملل

90000

4گیگابایت ترافیک مازاد داخلی معادل با 2گیگابایت بین الملل

45000

شماره ثبت/549411 /519479/